ม.กรุงเทพ ชี้ 3 สายงานด้านไอทีมาแรง บริษัทพร้อมให้เงินเดือนสูง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชี้เทรนด์อาชีพไอทีมาแรง 3 สายงานเป็นที่ต้องการทั่วโลก หลายบริษัทพร้อมเสนอเงินเดือนให้สูงกว่าโปรแกรมเมอร์ทั่วไป

การศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพด้านไอทีทุกสาขามีความต้องการและขาดแคลนอย่างมากทั้งในระดับโลก รวมทั้งในประเทศไทยเองด้วย

ทั้งนี้เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้อาชีพด้านไอที มีความต้องการสูงในทุกตำแหน่งงาน และเป็นหนึ่งในทิศทางตลาดแรงงานที่จะช่วยทำให้แรงงานไทยหลุดพ้นจากกับดักความยากจนตามแผนพัฒนาประเทศ

จึงเป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งว่านักเรียนที่เข้าเรียนต่อด้านไอที เมื่อเรียนจบไปแล้ว จะมีงานทำรองรับในทันทีจากบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม งานในสายไอทีเริ่มมีความต้องการโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ตามปัญหาและความต้องการเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจารกรรมข้อมูลในโลกไซเบอร์ หรือเทรนด์การเก็บข้อมูลลูกค้า จัดทำฐานข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ทำให้เกิดอาชีพโปรแกรมเมอร์สาขาใหม่ขึ้นมาก็คือ “สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” เพื่อดูแลระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล และ “สาขาวิทยาการข้อมูล” เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับการนำมาวิเคราะห์และประโยชน์

“ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้เปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Data Science and Cybersecurity) ขึ้นมารองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่กับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ที่มีแต่เดิมอยู่แล้ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >>  “ตรีนุช” เล็งฟื้น “ทวิศึกษา”

“ตรีนุช” เล็งฟื้น “ทวิศึกษา”

“ตรีนุช” เล็งฟื้น “ทวิศึกษา” เรียนร่วมระหว่างสายอาชีพ กับมัธยมฯหลังหายไป 2ปี พบเด็กและผู้ปกครองสนใจมาก

 

การ ศึกษา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยาว่า ตนได้มาติดตามนโยบายทุกเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง พร้อมกับจัดทำมาตรการแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดจะต้องมีมาตรการดูแลให้เด็กไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันตนยังได้เน้นย้ำให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ได้ปรับบทบาทตัวเองให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณการทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้นโยบายการศึกษาที่ตนสั่งการลงไปเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ตนยังได้มาติดตามการจัดสร้างโรงเรียนการศึกษาพิเศษของจ.พะเยาด้วย เพื่อที่จะได้จัดเตรียมงบประมาณในการก้อสร้าง เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะตอบโจทย์ตามบริบทของพื้นที่ดูแลเด็กด้อยโอกาส และกลุ่มนักเรียนพิการ รวมถึงเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย ซึ่งโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นที่จ.พะเยานั้นจะก่อสร้างบนพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบไปแล้วและนำมาปรับปรุงสร้างโรงเรียนทางเลือก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งนี้ตนยังต้องการให้มีการนำระบบทวิศึกษากลับมาทำอย่างต่อเนื่องด้วย เนื่องจากพบว่าการเรียนในรูปแบบดังกล่าวขาดหายไป 2 ปี และอยากให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในภาพรวมของประเทศ เพราะได้รับเสียงสะท้อนมาแล้วว่าการเรียนในรูปแบบทวิศึกษาเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจ เพราะเป็นการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน